De wijk

Ligging

De wijk ” Geuzenvelden “, ligt in een groene omgeving te Schoten, meer bepaald over de vaart gezien vanuit het centrum van het dorp. De wijk bestaat uit de straten Akkerlaan, Beemdenlaan, Geuzenveldenstraat en Seringenlaan. Te midden van de Akkerlaan, Geuzenveldenstraat en Beemdenlaan, op de grens met de hovingen van de huizen, ligt een stuk grond, benut voor het lokale speelpleintje en het ontmoetingslokaal ” Geuzenhofke “

Ontstaan

Midden de jaren zestig kende Schoten een aantal uitbreidingen, zo onder meer de verkaveling Geuzenvelden.

Nieuwe bewoners

De bouwlustigen eind jaren zestig, en zelfs nog begin jaren zeventig, waren voornamelijk jonge gezinnen met kinderen die zich in Schoten kwamen vestigen. Op enkele jaren was de verkaveling dan ook praktisch volgebouwd. De wijk is ondertussen geëvolueerd: Kinderen worden volwassen en zwermen uit, sommige bewoners vestigen zich elders en de vrijgekomen huizen worden door nieuwe bewoners betrokken. Zo kent de wijk een evenwichtige verdeling van jonge bewoners, kinderen, senioren en grootouders. Kortom, een woongemeenschap die het best met mekaar kan vinden.

Ontstaan van het Wijkkomitee Geuzenvelden

In de beginjaren van de nieuwe wijk, waren er al vlug problemen zoals o.a. stankhinder afkomstig van het oude ” stinkkot “, dat nog in de wijk was gevestigd. Zware industrie en woonwijk waren moeilijk te verenigen, er ontstond dus een comité van bewoners, om aan de problemen een oplossing te bieden. Contacten en overleg werden gepleegd met de verantwoordelijken van de gemeente Schoten, bestuurlijke overheden en met de verschillende bedrijven. Na jaren van strijd zijn een groot aantal milieuproblemen opgelost, maar we blijven wel waakzaam. Ondertussen is het Wijkkomitee geëvolueerd naar een socioculturele vereniging met oog voor de leefomgeving en het milieu, die allerlei activiteiten organiseert voor de bewoners. We dragen op die manier ook bij tot de sociale contacten van de mensen.